Antimikrobiell resistens och CRP

Antimikrobiell resistens och CRP

CRP patientnära testning hjälper till att hantera luftvägsinfektioner och bekämpa antimikrobiell resistens.

Antimikrobiell resistens är ett globalt hälsohot

Antimikrobiell resistens (AMR) betyder förmågan hos mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, svampar och parasiter, att motstå behandling. I de flesta fall handlar AMR specifikt om antibiotikaresistens, vilket uppstår när bakterier utvecklar förmågan att motstå effekterna av antibiotika. Antibiotika är de viktigaste läkemedlen för att behandla bakterieinfektioner. Överkonsumtion och felaktigt användande av antibiotika har drivit på utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier, vilket utgör ett betydande hot mot folkhälsan. Världshälsoorganisationen (WHO) har deklarerat AMR som ett av de tio största globala hälsohoten1.

Utan förebyggande åtgärder kommer AMR så småningom att orsaka fler dödsfall än cancer

För närvarande orsakar AMR 1,3 miljoner direkta och nästan 5 miljoner indirekta dödsfall per år2. Om antibiotikaresistens fortsätter att utvecklas, beräknas det att år 2050 kommer 10 miljoner människor att dö varje år av AMR-relaterade infektioner, vilket kommer att vara fler än årliga dödsfall i cancer3. Ökningen av antibiotikaresistens kan förvandla många vanliga behandlingsbara infektioner till livshotande tillstånd. Dessutom orsakar AMR en betydande ekonomisk börda för både sjukvården och den enskilda individen. Patienter med resistenta infektioner kräver längre sjukhusvistelser, är mer benägna att uppleva allvarliga läkemedelsbiverkningar och kan drabbas av inkomstbortfall på grund av långvariga sjukdomar3.

Överanvändning av antibiotika orsakar AMR

Cirka 80-90 % av all antibiotika som används inom vården skrivs ut i primärvården4, där luftvägsinfektioner är den vanligaste orsaken till vårdbesöket5,6. Majoriteten av antibiotika används för behandling av luftvägsinfektioner, även om cirka 90 % av luftvägsinfektionerna orsakas av virus eller är självläkande6. Behandling av virala och självläkande infektioner med antibiotika ger ingen klinisk nytta för patienterna men främjar antibiotikaresistens.

Den främsta faktorn som har drivit utvecklingen av AMR är överanvändningen av antibiotika. Man uppskattar att 50 % av de antibiotika som skrivs ut i primärvården är onödiga eller felaktigt förskrivna7. Nu för tiden kan beslut om antibiotikabehandling enbart baseras på att undersöka patientens symtom utan diagnostisk bekräftelse om bakterieinfektion. Snabbt kvantitativt C-reaktivt protein (CRP) patientnära (POC) testning kan framgångsrikt vägleda antibiotikaförskrivning och förbättra hanteringen av luftvägsinfektioner.

Diagnostisk osäkerhet och missuppfattningar om antibiotika är de främsta orsakerna till överanvändning av antibiotika

Flera faktorer, såsom kulturella föreställningar om sjukdomar och misstro om antibiotika påverkar politiken för hur antibiotika används i olika länder. Den diagnostiska osäkerheten hos läkarna är dock den främsta orsaken till överförskrivning av antibiotika över hela världen8. Differentiering av svåra och milda/självläkande infektioner kan vara svårt, och följaktligen ordineras antibiotika för att minimera risken för patienterna. Patienter kan också ofta be om antibiotika, även om det inte behövs. Kombinationen av diagnostisk osäkerhet och patienternas krav leder lätt till överförskrivning9.

Snabb och kvantitativ CRP patientnära testning spelar en viktig roll för att vägleda en korrekt och hållbar användning av antibiotika

Inom vården är optimering av antibiotikaanvändning en nyckel i kampen mot AMR. Antibiotika bör användas inte bara mindre, utan också ges till de patienter som drar nytta av behandlingen. Snabb och exakt CRP patientnära testning spelar en viktig roll för att vägleda korrekt användning av antibiotika10. CRP patientnära testning (POC) före förskrivning har flera fördelar som hjälper till att hantera AMR:

 • Teserna är exakta, prisvärda och lätta att använda med en liten provvolym
 • Snabba och omedelbart tillgängliga resultat under patientbesöket, ökar det diagnostiska förtroendet och hjälper till att fatta behandlingsbeslut om antibiotika behövs eller inte
 • Minskar onödig antibiotikaförbrukning avsevärt vid luftvägsinfektioner utan att äventyra patientens hälsa11-13
 • CRP-resultat kan användas som ett verktyg när man kommunicerar till patienten varför antibiotika inte behövs. Effektiv kommunikation ökar också patienttillfredsställelsen14

Testning före förskrivning med hjälp av CRP patientnära tester stöder antimikrobiellt förvaltarskap och hållbar vårdpraxis.

Referenser

 1. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance...
 2. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022; 399:629-655.
 3. O’Neill J. Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations, 2016.
 4. Hay AD. Antibiotic prescribing in primary care. BMJ 2019; 364:l780.
 5. Petersen I et al. Antibacterial prescribing in primary care. J Antimicrob Chemother 2007; 60 Suppl 1: i43-47.
 6. Bjerrum L et al. Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT). BMC Fam Pract 2010; 11:29.
 7. CDC. Antibiotic Use in the United States, 2017: Progress and Opportunities.
 8. Harbarth S, Samore MH. Antimicrobial resistance determinants and future control. Emerg Infect Dis 2005; 11:794-801.
 9. European Commission. Special Eurobarometer 445: Antimicrobial Resistance. European Commission; Brussels, Belgium: 2016
 10. Gentile et al. The role of CRP POC testing in the fight against antibiotic overuse in European primary care: Recommendations from a European Expert Panel. Diagnostics 2023; 13:320.
 11. Aabenhus R et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; 11:CD010130.
 12. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9):CD012252.
 13. O'Brien K et al. C-reactive protein point-of-care testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory tract infections (RTIs). Rapid assessment on other health technologies using the HTA Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment. EUnetHTA Project ID: OTCA012, 2019.
 14. Strumann C et al. Communication training and the prescribing pattern of antibiotic prescription in primary health care. Plos One 2020; 15(5): e0233345