Om C-reaktivt protein (CRP)

Om C-reaktivt protein (CRP)

C-reaktivt protein är en allmänt använd diagnostisk markör för att underlätta utvärdering av akuta infektioner, inflammationer och för att vägleda beslut om eventuell antibiotikabehandling.

Vad är C-reaktivt protein (CRP)?

C-reaktivt protein (CRP) är en omfattande studerad och flitigt använd analyt inom vården. CRP-mätning hjälper till vid diagnos, utvärdering och övervakning av infektion, vävnadsskada, inflammatoriska sjukdomar och associerade sjukdomar. C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasplasmaprotein som finns i friska individer i låga koncentrationer. Mediannivån av CRP hos friska personer är vanligtvis < 0,8 mg/l och referensvärdet för CRP är < 3 mg/l1. Varje laboratorium rekommenderas dock att fastställa referensvärdet för populationen i regionen.

Bakterieinfektioner och inflammatoriska tillstånd stimulerar produktionen av CRP i levern. Från den initiala stimulansen blir CRP-nivåerna detekterbara på 4-6 timmar och toppar efter 36-48 timmar2,3. När infektionen eller inflammationen lägger sig så, sjunker CRP-nivåerna snabbt tillbaka till det normala med en halveringstid på 19h1,2.

CRP hjälper till vid utvärdering av sjukdomens svårighetsgrad och effektivitet av antibiotikabehandling

CRP-produktionen är proportionell mot intensiteten av infektion och inflammation4, och är därför användbart vid differentiering av milda och svåra infektioner. Om CRP-nivån är <10 mg/l är bakterieinfektion osannolik5. Vid allvarliga systemiska bakterieinfektioner kan CRP öka upp till hundratals mg/l. Virala och självbegränsande bakterieinfektioner orsakar endast en mindre höjning eller ingen höjning alls. Vid inflammatoriska sjukdomar följer CRP-nivåerna även inflammationens svårighetsgrad och kan öka till måttliga nivåer, vanligtvis mellan 10-40 mg/l.

CRP-nivåerna minskar snabbt som ett svar på behandling av infektionen. Om CRP-nivån inte sjunker inom några dagar efter påbörjad antibiotikabehandling kan det vara ett tecken på komplicerad sjukdom eller tyda på ineffektiv antibiotikabehandling6.

CRP patientnära testning hjälper till att hantera akuta infektioner och vägleder förskrivning av antibiotika

Exakta och snabb CRP-tester är till hjälp vid den kliniska hanteringen av patienter med akut infektion och för att optimera antibiotikaförskrivningen. En liten provvolym och omedelbara resultat på grund av den korta analystiden ger en betydande fördel jämfört med laboratorie-CRP-testet. När de används tillsammans med den kliniska undersökningen av en patient är QuikRead go CRP-tester utmärkta verktyg i följande situationer:

 • skilja milda och svåra infektioner4
 • öka den den diagnostiska tillförlitligheten och vägleda lämplig antibiotikaförskrivning vid akuta infektioner7,8
 • utvärdering, övervakning och förutsägelse av infektionsförloppet, inflammation och behandlingssvar6-9
 • utesluter allvarlig bakterieinfektion10,11

Referenser

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management (CG191), 2014.
 6. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 7. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 8. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
 10. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 11. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.