CRP och nedre luftvägsinfektioner

CRP och nedre luftvägsinfektioner

CRP patientnära testning hjälper till vid diagnos, övervakning och optimering av antibiotikaanvändning vid nedre luftvägsinfektioner.

CRP patientnära testning vägleder förskrivning av antibiotika och hantering av nedre luftvägsinfektion

C-reaktiv protein (CRP) patientnära testning (POC) hjälper den initiala diagnosen, hanteringen och övervakningen av nedre luftvägsinfektioner (LRTI), inklusive samhällsförvärvad lunginflammation, akut bronkit och exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). När CRP mäts vid det första besöket och används tillsammans med den kliniska undersökningen av patienterna, hjälper det till att fatta beslut om antibiotika behövs eller inte. Korrekt användning av antibiotika är avgörande för att bromsa utvecklingen av antimikrobiell resistens (AMR). Därför bör antibiotika endast förskrivas till de patienter som har nytta av behandlingen. CRP patientnära testning före antibiotikaförskrivning vägleder rationell användning av antibiotika i vården.

De kliniska riktlinjerna från Dutch College of General Practitioners i Nederländerna och av National Institute for Care and Excellence (NICE) i Storbritannien rekommenderar CRP patientnära testning tillsammans med den kliniska bedömningen för att underlätta diagnos och antibiotikaförskrivning för LRTI i primärvård1-2. Båda riktlinjerna rekommenderar liknande gränser för att vägleda antibiotikaförskrivning (se tabell nedan).

Rekommenderade CRP patientnära gränser för diagnos av LRTI hos vuxna1-2

CRP-värde och förekomst av bakteriell infektionRekommendation

<20 mg/l

Bakteriell infektion osannolik
Antibiotika avrådes
20-100 mg/l
Bakteriell infektion är möjlig

Förskriv antibiotika vid hög risk för komplicerad behandling1

Överväg att påbörja försenad antibiotikaförskrivning om symtomen förvärras2
>100 mg/l
Bakteriell infektion mycket sannolikt
Antibiotika rekommenderas.
Hög risk för lunginflammation.
Svår infektion.

CRP cut off-värden är ett användbart hjälpmedel vid antibiotikaförskrivning men bör alltid tolkas mot bakgrund av patientens kliniska bild. Speciellt hos högriskpatienter kan antibiotika krävas, även om CRP-nivåerna inte är signifikant ökade. CRP-mätning 1-2 dagar efter den första infektionens början återspeglar sjukdomens verkliga svårighetsgrad.

CRP är användbart för att övervaka sjukdomsförlopp och behandlingssvar

Seriemätningar av CRP är lämpliga för utvärdering av infektionsförloppet och effekten av antibiotikabehandling3. CRP har en halveringstid på 19 timmar och CRP-nivåerna minskar som svar på antibiotikabehandling. Den kliniska riktlinjen från European Respiratory Society och European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease rekommenderar CRP-tester på inlagda lunginflammationspatienter vid inläggning dag 1 och dag 3 eller 44. NICE-riktlinjen i Storbritannien rekommenderar dessutom CRP-testning för patienter med lunginflammation i samhället vid inläggning på sjukhus och upprepning av testet efter 2-3 dagar2. Om CRP-nivåerna inte visar en minskning efter några dagars antibiotikabehandling kan det tyda på ett behandlingsmisslyckande. CRP-nivåer, särskilt på dag 4, har ett högt förutsatt negativt värde för lunginflammationskomplikationer5.

Referenser

  1. Verheij T et al. NHG-Standaard Acuut hoesten. [Dutch College of General Practitioners Guidelines on Acute Cough]. Huisarts Wet, 2011. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acuut-hoesten
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  4. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  5. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.